Степенуване и стадиране

 

Определянето на стадия и степента на дадено онкологично заболяване дава възможност на специалиста да назначи най-подходящото за всеки пациент лечение.

Стадият на онкологичното заболяване се измерва според размера и разпространението на тумора, което може да се определи посредством образните изследвания. Хистологичното изследване на туморните клетки показва степента на тяхната диференциация - диференциран и , умеренодиференциран и и линиско диференциран и и наличието на некротизирала тъкан. Тези параметри определят злокачествения потенциал на тумора.

Понякога обаче, биопсията не е така надеждна, защото, както е показано на илюстрацията, пробата може да е взета от неподходящо място и да не се отчете напр. наличието на некрозна тъкан в тумора – важен предиктивен фактор, имащ отношение и към правилното определяне степента на злокачественост на заболяването.Затова, биопсията трябва да се извърши от специалист с опит и под ехографски или компютърно-томографски контрол.

Определяне степента на заболяването

Ниска степен ( I- ва) означава, че раковите клетки растат бавно, приличат на нормални клетки, по-малко агресивни са и е малко вероятно да се разпространят

Средна степен ( II -ра) означава, че раковите клетки растат малко по-бързо и изглеждат по-увредени.

Висока степен ( III -та) – раковите клетки растат бързо, изглеждат увредени, по-агресивни и вероятността да се разпространят е по-голяма

Определяне стадия на заболяването

Първи стадий означава, че ракът е от ниска степен, малък (под 5 см) и не се е разпространил до други части на тялото

Втори стадий означава, че ракът може да е от всякаква степен, обикновено по-голяма от първа степен, но не се е разпространил до други части на тялото

Трети стадий означава рак от висока степен, който не се е разпространил до други части на тялото

Четвърти стадий означава рак от всякаква степен или размер, който се е разпространил до друга част на тялото.

Всички тези характеристики, част от диагностиката на мекотъканните саркоми са от огромно значение за всеки индивидуален пациент – от тях зависи избора на правилния лечебен план.

По-долу се дават приетия от СЗО (Световната здравна организация) метод за стадиране на сарком на меките тъкани дефиниран от FNCLCC (Federation Nationale des Centres De LutteContre le Cancer или Френския Национален федерален център за борба с рака):

Разграничение на тумора

Брой клетки в процес на деление (митози)

Наличие на некротизирала тъкан в тумора

Стадиранепри хистологичното изследване

1 точка за сарком с много близка до здравата съединителна тъкан визия (напр. ниска степен на лейомиосарком)

1 точка: 0 ÷ 9 митози преброени в 10 HPF*

0 точки: няма некроза

Стадий 1 (G1): общо 2, 3 точки

2 точки за форма на сарком за която хистологичното типизиране е сигурно (напр. миксоиденлипосарком)

2 точки: 10 ÷ 19 митози преброени в 10 HPF

1 точка: < 50% от тумора е некротизирал

Стадий (G2): общо 4, 5 точки

3 точки за ембрионални и недиференцирани саркоми, синовиални, саркоми, псевдо-невроендокринни тумори и неопределени саркоми.

3 точки: >/= 20 митози преброени в 10 HPF

2 точки: >/= 50% от тумора е некротизирал

Стадий 3 (G3): общо 6, 7, 8 точки

 

------------------------------------------------------------------

* HPF – микроскопско поле с голямо увеличение

 Биопсия Видове биопсични методи при мекотъканни саркоми

 

 
This template downloaded form free website templates