Наблюдение и проследяване

 

Проследяването на пациентите със сарком е изключително важно. Неговата цел е откриване на евентуален рецидив на болестта в съвсем ранен етап. Фокусира се върху правилното идентифициране на лезии откривани в близост до първичния тумор и откриване на далечни метастази. В повечето случаи тези събития настъпват в първите две години след първия етап на лечение, но има регистрирани рецидиви и на доста по-късен етап, затова мониторинга може да продължи дори 10 години. За съжаление, при тази група заболявания няма някакви биомаркери, каквито са напр. нивата на т.нар туморни маркери откривани в кръвта, които да подскажат завръщането на болестта.

Няма установени строги правила за проследяване на пациентите с мекотъканен сарком след постигане на локален контрол върху болестта. Препоръките за последваща грижа са по-скоро индивидуално за всеки отделен случай и са съобразени с вида и качеството на локалната терапия, степента на злокачественост, мястото на първичния тумор, хистопатологичния подтип, средните времеви рамки за развитие за локални рецидиви и метастази, както и възможностите за последваща терапия.

Таблицата по-долу дава насоки за индивидуализирана грижа на проследяване, адаптирана към риска, съгласно насоките на Национална мрежа за борба с рака в САЩ (NCCN )

 

Проследяване

1 ва до 3 та години

4 та до 5 та години

>5 години

Висока степен на злокачественост – крайници, торс (без интра/реотоперитонеум)

Анамнеза, физикален преглед

На всеки 3 до 6 месеца

На всеки 6 месеца

1 път в годината

КТ или рентген на гръден кош

На всеки 3 до 6 месеца

На всеки 6 месеца

1 път в годината

Ехография на корем

На всеки 6 месеца

1 път в годината

Локален контрол – ЯМР, КТ или ехография

В зависимост от очаквания риск – напр. на 6 месеца

В зависимост от очаквания риск – напр. 1 път в годината

Ниска степен на злокачественост – крайници, торс (без интра/реотоперитонеум)

Анамнеза, физикален преглед

На всеки 3 до 6 месеца

1 път в годината

КТ или рентген на гръден кош

На всеки 6 до 12 месеца

1 път в годината

По преценка

Ехографиянакорем

На всеки 6 до 12 месеца

По преценка

Локален контрол – ЯМР, КТ или ехография

В зависимост от очаквания риск – напр. на 6 месеца

1 път в годината

Висока степен на злокачественост – интра/ретроперитонеум

Анамнеза, физикален преглед

На всеки 3 до 6 месеца

На всеки 6 месеца

1 път в годината

КТ на корем и малък таз

На всеки 3 до 6 месеца

На всеки 6 месеца

1 път в годината

КТ или рентген на гръден кош

На всеки 6 месеца

На всеки 6 до 12 месеца

1 път в годината

Ниска степен на злокачественост – интра/ретроперитонеум

Анамнеза, физикален преглед

На всеки 3 до 6 месеца

1 път в годината

КТ на корем и малък таз

На всеки 3 до 6 месеца

1 път в годината

КТ или рентген на гръден кош

По преценка, напр. на всеки 6 до 12 месеца

1 път в годината

  Когато става дума за проследяване на отговора от прилаганото лечение, прегледите и изследванията са различни. Зависят от вида на прилаганата терапия, степента на разпространение на тумора, поносимостта Ви към нея и общото Ви състояние. Целите там са както оценяване на отговора от лечението, така и проследяване на токсичността му. Ефективността на терапията върху болестта обикновено се проследява с образни изследвания. Видът на използваната техника и честотата зависят от прилаганата форма на лечение. Токсичността му се наблюдава с физикален преглед, кръвни и други изследвания. Могат да бъдат назначавани по определена схема, но когато е необходимо и по-често. Тези прегледи и изследвания са изключително важни, защото те ще помогнат на лекарите да открият ранна резистентност към прилаганата терапия и без да допуснат безконтролно разрастване на болестта ще Ви предложат друго лечение. Колкото до токсичността му, трябва да знаете, че справянето с нежеланите реакции от терапията е ключ към възможността напълно да се възползвате от нея, защото, дори и тя да е ефективна спрямо болестта, ако на Вас не Ви понася, може да се стигне до прекратяването ѝ преди тя да е изчерпала лечебния си ефект.

В този смисъл, проследяването по никой начин не бива да се пренебрегва, дори и да се чувствате добре. Ранното събуждане на болестта и някои форми на токсичност не предизвикват физически симптоми, т.е. Вие сте добре, но напр. болестта се е завърнала по формата на малък тумор или чернодробните Ви ензими са започнали да се покачват. Всичко това, открито навреме, може да бъде по-лесно управляемо, докато задълбочаването на проблема може да бъде живото застрашаващо.

 

----------------------------------------------------

- Soft tissue and visceral sarcomas: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up

- A systematicmeta-analysisofrandomizedcontrolledtrialsofadjuvantchemotherapyforlocalizedresectablesoft-tissuesarcoma

-ESMO - eUpdate – Soft Tissue Sarcoma Treatment Recommendations - http://www.esmo.org/Guidelines/Sarcoma-and-GIST/Soft-Tissue-and-Visceral-Sarcomas/eUpdate-Treatment-Recommendations

  
This template downloaded form free website templates