Лечение при локализирано заболяване

 


При туморите се говори за локализирано заболяване, когато болестта е ограничен а на едно място, т.е. не се е разпространил а към други части на тялото (метастази). Това е един ранен етап и при правилен лечебен подход, с методите на съвременната медицина шансовете за пълно излекуване са напълно реални.

Дали имате или нямате метастази, най-добре се разбира с образно изследване. На илюстрацията по-горе е показано изследване с ПЕТ скенер – то е целотелесно и много информативно, но скъпо и трудно достъпно. Най-достъпни са рентгенографиите и ултразвуковите изследвания, но при наличие на тумор, те задължително трябва да бъдат последвани от магнитно-резонансна томография, а при абдоминални саркоми – от компютърна томография с венозен контраст.

Когато няма метастази , стандартното лечение е хирургичното отстраняване на тумора. При по-големи размери и/или саркоми с висока степен на злокачественост, може да се назначи предоперативна лъчетерапия с цел смаляване на тумора, по-голям шанс за излекуване и редуциране на вероятност та от повторна поява. За по-добри прогнози, след операцията може да бъде назначено допълнително , т.нар. адювантно лечение с лъчетерапия и/или химиотерапия. При локализирано заболяване, няма консенсусно мнение за ползите от прилагането на адювантна химиотерапия – за някои видове мекотъканен сарком тя не само не би помогнала, но дори би навредила. Лекуващият екип ще прецени индивидуално за всеки пациент, но обикновено се взима предвид чувствителността на хистологичния вид към химиотерапия и ако туморът не е бил отстранени с чисти резекционни линии (R0) * или има висок риск от скорошно завръщане на болестта би могло да се предложи лекарствено лечение.

Очевидно, взимането на правилни терапевтични решения изисква екипен подход и комплексни познания за болестта. Открита на този ранен етап, прогнозата за пълно излекуване е много добра и всяка погрешна стъпка в лечебния план, дори неподходящата биопсична процедура може да рискува тази възможност. Затова, отново напомняме – винаги търсете второ и трето мнение, обръщайте се към специалистите в големите ни онкологични центрове, когато не чувствате сигурност – свържете се със специалисти от европейските референтни центрове за лечение на сарком на меките тъкани и се консултирайте там! От това зависи животът ви!

_________________

*резекционни линии - R0 резекция означава пълно отстраняване на целия тумор с микроскопски чисти резекционни линии, резекция R1, означава, че в областта на резекционните линии под микроскоп се откриват туморни клетки, резекция R2 означава, че част от тумора не е отстранена.

Soft tissue and visceral sarcomas: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up 
This template downloaded form free website templates