Лекарствено лечение

 

В нашата страна съществува изградена мрежа от болници, клиники и отделения по медицинска онкология (химиотерапия). В тях се провежда лекарственото лечение на всички солидни тумори, каквито са и мекотъканните саркоми. Саркомите обаче са много рядко заболяване и, ако Вие се обърнете за лечение към клиники с по-малък обем на дейност, може да се окажете единственият пациент с такова заболяване там. Затова, добре би било да се насочите към по-големите ни онкологични клиники – там се очаква специалистите да имат повече опит в лечението на тази група редки ракови болести.

Лекарственото лечение при мекотъканните саркоми включва химиотерапия и прицелна (таргетна) терапия, като изборът на медикамент зависи основно от вида на саркома и степента на разпространението му.

Като цяло, лечението на злокачествените заболявания преминава през различни етапи – операция, лъчетерапия, химиотерапия… В зависимост от това на какъв етап се прилага, лекарственото лечение бива:

  • Неоадювантно лекарствено лечение – прилага се по преценка на онколог и хирург преди оперативното отстраняване на тумора с цел намаляване размерите и виталността му, което би довело до по-малък обем на оперативната намеса.

  • Адювантно лекарствено лечение – прилага се по преценка на онколог след отстраняване на тумора при пациенти с висок риск от бързо завръщане на болестта или при такива при които оперативната намеса не е довела до цялостно отстраняване на тумора, като целта е пълното унищожаване на остатъчните туморни клетки и намаляване на риска от рецидив.

  • Палиативно лекарствено лечение – прилага се при пациенти с неоперабилен тумор и/или разпространение на болестта в други части на тялото, като целите са контрол над болестта и постигане на ремисия.

Конкретно при саркомите, неоадювантно (преди операцията) лекарствено лечение може да се назначи при агресивни и потенциално резектабилни тумори, когато специалистите преценяват, че тя може да спомогне за съхраняване на засегнат крайник или орган. Решението се взима на база очакваната чувствителност на болестта към медикаментите. Колкото до адювантната химиотерапия, въпреки някои положителни резултати няма консенсусно мнение относно ползите от приложението ѝ при мекотъканни саркоми.

Химиотерапията се използва предимно за лечение на авансирал, метастатичен мекотъканен сарком, като видът на медикаментите се определя от хистологичния вид на болестта. За някои заболявания има широк спектър от лекарства показали противотуморна активност. Напр. лейомиосарком – доксорубицин, гемцитабин, трабектедин, дакарбазин, пазопаниб. При недиференцирания плеомрфен сарком обаче, опциите са твърде ограничени – доксорубицин + ифосфамид и високи дози ифосфамид.

Какво ще бъде Вашето лечение ще прецени комисия от специалисти по медицинска онкология (химиотерапия), като се съобрази със стадия на болестта, хистологичния вид, резултатите от оперативната намеса, възможностите за лъчелечение и международните стандарти за лечение на сарком на меките тъкани.

В нашата страна, всяка година „Българското научно онкологично дружество“ изготвя медицински стандарти за лечение на солидни тумори при лица над 18 години, които позволяват да се осигури ефективна и унифицирана терапия за всички пациенти в България, независимо в кое специализирано онкологично лечебно заведение се лекуват. Стандартите са общодостъпни през сайта на БОНД и всеки заинтересован може да се запознае с тях за да има яснота относно лечебния подход в неговия случай. Ако нямате време, може да ги прочетете ТУК.

За здравно осигурените пациенти, лекарственото лечение на саркомите се заплаща от НЗОК.

Ако имате някакви съмнения относно лечебния Ви план, задължително потърсете и второ мнение, което макар и да не се заплаща от НЗОК понякога може да бъде животоспасяващо!


 

----------------------------------------------------

Chemotherapy Influences the Pseudocapsule Composition in Soft Tissue Sarcomas Patrick W. O’Donnell, MD, PhD,corresponding author J. Carlos Manivel, MD, Edward Y. Cheng, MD, and Denis R. Clohisy, MD

Soft tissue and visceral sarcomas: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up
 
This template downloaded form free website templates