Спорадичен ГИСТ при възрастни пациенти

 

Когато става въпрос за ГИСТ, „спорадичен” се използва в смисъл на случайно възникнало заболяване, без да са установени някакви конкретни причини. Всъщност става дума за най-разпространената форма на болестта (според различни проучвания 70 ÷ 80% от всички ГИСТ) с характерните мутации в онкогените c-kit и PDGFR α и засягаща предимно възрастни пациенти. Под възрастен се има предвид човек, завършил биологичното си развитие.

При този вид ГИСТ, добрият ефект от лечението зависи от това в кой ген и в коя част на генът (екзон) се открива съответната мутация. Това разделение, води до определянето на подвидове ГИСТ според тяхната мутация. Проучванията в тази област са определили, че ГИСТ с мутация в екзон 11 на c-kit е с най добър отговор от лечението с иматиниб, докато ГИСТ с мутация в екзон 9 на c-kit има по-добър отговор от лечение с по-висока дневна доза иматиниб и сунитиниб. ГИСТ с мутация в PDGFRα – D842V * проявява първична резистентност (неподатливост) към лечение с одобрените към момента лекарства за лечение на ГИСТ.

На страниците на този сайт, повечето информация касае точно този основен вид на ГИСТ. Причината е както голямото болшинство на тези пациенти, така и наличието на лекарствено лечение предимно за тях.

--------------------------------------------------------------------------
Спорадичен ГИСТ при възрастни пациенти
Див подвид на ГИСТ
Наследствен ГИСТ
Педиатричен подвид на ГИСТ (пациентите са под 18 г. или в млада, до 30г. възраст) или SDH(-) ГИСТ
Екстра-ГИСТ 
This template downloaded form free website templates