Хирургично лечение на ГИСТ

 

Хирургичната операция е единственият начин, който би могъл да доведе до излекуване на първичен гастроинтестинален стромален тумор и често се явява от полза при лечението на ГИСТ с метастази.
Хирургично лечение при локализирано заболяване (когато болестта не е формирала метастази):

 • Целта е пълното отстраняване на тумора, с хистологично чисти резекционни линии (т.е., при изследване под микроскоп, в тъканта не се откриват злокачествени клетки, в епикризата може да пише R=0).

 • По-чести са частичните резекции на даден орган (напр. стомах) от колкото широки операции с отстраняване на цял или повече органи. Причината е, че ГИСТ не нарастват интрамурално.

 • Рядко се налага лимфаденектомия, защото болестта рядко се разпространява в лимфните възли.

 • Поради структурата си ГИСТ могат лесно да се разпаднат, затова хирурзите трябва да направят всичко възможно да отстранят тумора цял.

 • Ако постоперативно се установи, че не са постигнати чисти резекционни линии, обикновено не се предприема повторна операция.

 • Ако хирургът прецени, че една операция по отстраняване на първичния тумор сериозно би застрашила живота на пациента, задължително трябва да се проведе консултация с медицински онколог за да се обсъди предоперативно лечение с иматиниб.

 • Лапароскопски операции при ГИСТ могат да се прилагат само в определени случаи (напр. когато са в предната стена на стомаха или тънкото черво). При изваждането,тумора трябва да се постави в найлонова торбичка.

Хирургично лечение при метастатичен ГИСТ:

 • При силно напреднало заболяване, хирургичната операция не винаги е първи избор.

 • Целта, обикновено е максимално да се редуцира туморната маса.

 • Операцията не води до излекуване, затова след нея се провежда лекарствено лечение с иматиниб.

 • По индивидуална преценка, оперативно лечение може да се приложи в случай на локален рецидив или частична проява на резистентност към лечението с иматиниб/сунитиниб/регорафениб.

 • При обща прогресия на болестта, оперативното лечение не се препоръчва.


Как да се подготвим за операция

Операции на хранопровода Операции на стомаха Операции на дуоденума Операции на червата Операции при метастатичен ГИСТ Чернодробни резекции Локални аблативни техники за лечение на чернодробни метастази


Прочетете и за нежеланите реакции от оперативното лечение на ГИСТ…
Прочетете кога се прилага предоперативно лечение с иматиниб…

---------------------------------------------------------------------
http://www.nccn.com - NCCN Guidelines index- Version 1.2013, Soft Tissue Sarcoma, Gastrointestinal Stromal Tumor, Principles of Surgery for GIST, стр. 30

 
This template downloaded form free website templates